Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia stacjonarne


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • konkurs dyplomów

Oferta studiów II stopnia skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunku
filologia germańska.

W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów
o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

W przypadku specjalności nauczycielskich konieczne jest posiadanie udokumentowanych
kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia.


SPECJALNOŚCI:

Od II roku semestru studiów studenci wybierają specjalność:
1) nauczycielską
2) nauczycielską z modułem translatorycznym
3) nienauczycielską: przekład w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej
liczby kandydatów.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim,
literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej
wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej
znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Posiada
ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i
jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.
Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską, jest
przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach
szkół i innych placówkach oświatowych.
Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską z modułem
translatorycznym, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel
we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, jak również do wykonywania
zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i
przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową,
wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej
znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.
Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność Przekład w biznesie, jest
przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji
międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących
działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a
także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie
tworzenia
i przetwarzania danych, itp.
Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do
kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia (szkoła doktorska), jak również na studiach
podyplomowych.


Absolwent kierunku filologia germańska może pracować m.in.:
– jako tłumacz języka niemieckiego,

– w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),
– w branży turystycznej,
– w firmach zajmujących się działalnością promocyjną,
– w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego,
– w jednostkach administracji publicznej,
– w branży szkoleniowej.


INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx


Partnerami kierunku Filologia Germańska są firmy Lufthansa Group Business Services oraz Capgemini Polska