Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty naukowe

 

  • Wspólny projekt badawczy Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

→ Projekt realizowany od roku 2020.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było zorganizowanie międzynarodowej konferencji przekładoznawczej TRANSLATION LANDSCAPES V w Pobierowie w dniach od 07 do 09 października 2021 r. Tom pokonferencyjny Translation Landscapes  –Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft pod red. prof. Piotra Sulikowskiego oraz prof. Artura Kubackiego został wydany w 2021 roku nakładem wydawnictwa Verlag Dr. Kovač. W dniach 13 do 15 października 2022 roku w Szaflarach odbyła się kolejna edycja konferencji TRANSLATION LANDSCAPES VI, w której udział wzięli badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Planowane jest wydanie kolejnego tomu pokonferencyjnego i organizacja siódmej edycji konferencji w 2023 roku.

→ Kierownik projektu z ramienia UKEN – dr hab. prof. UKEN Artur D. Kubacki


  • Promocja czytelnictwa w regionie małopolskim i popularyzacja wiedzy na temat literatury i kultury dziecięcej na przykładzie twórczości Michaela Endego

→ Projekt realizowany od roku 2019.

→ Podmiotami inicjującymi projekt były Instytut Neofilologii (Filologia Germańska) oraz Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Projekt ma charakter naukowo-edukacyjny i obejmuje działania badawcze, oświatowe, promocyjne i lobbingowe. Przedsięwzięcia koncentrują się z jednej strony na pogłębionej refleksji nad unikalnym dorobkiem M. Endego, wymianie poglądów między specjalistami z zakresu literatury i kultury dla dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec, a z drugiej na inicjatywach popularyzujących czytanie wśród młodych odbiorców i ich rodziców. W ramach działań odbyły się: ogólnopolska i interdyscyplinarna konferencja pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie – „Niekończący się” Michael Endesylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne; Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce; wystawa „Michael Ende. Życie i twórczość w tekstach i obrazach”, cykl warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci z województwa małopolskiego, projekcje filmów, spektakl teatralny oraz konkursy, seminarium z tłumaczem i ilustratorem książek Endego. Projekt obejmował promocję wyżej wymienionych inicjatyw w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie.

∼ Wygłoszenie referatu pt. Bohaterowie prozy Michaela Endego – próba typologii podczas międzynarodowej konferencji: „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni. Książki dla dzieci i młodzieży – teoria i praktyka odbioru (V), zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski (31 V–2 VI 2019) – dr hab., prof. UP Angela Bajorek i dr hab., prof. UP Małgorzata Chrobak.

∼ Tom wieloautorski: Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska, A. Bajorek, M. Chrobak, D. Szczęśniak, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020.

∼ Publikacja artykułu A. Bajorek, Eine humanistische Botschaft: Zur Rezeption von Michael Ende in Polen, W: Michael Ende: Zur Aktualität eines Klassikers von internationalem Rang / Hans-Heino Ewers (Hrsg.), Berlin, Peter Lang, 2020.

∼ Seminarium naukowe z Ryszardem Wojnakowskim, tłumaczem Michaela Endego, zorganizowane w Instytucie Goethego w Krakowie dla studentów, pracowników Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

→ Kierownictwo projektu z ramienia UKEN dr hab. prof. UKEN Angela Bajorek,  dr hab. prof. UKEN Małgorzata Chrobak

 


  • Literatura – Konteksty. Międzyuczelniany projekt badawczy realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

→ Projekt realizowany od roku 2016.

→ Projekt „Literatura – Konteksty” realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą a wszelkimi innymi dziedzinami nauki i sztuki głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji, publikację serii wydawniczej „Literatura a…” oraz uruchomienie strony internetowej prezentującej efekty badań. Planowane konferencje odbywać się będą cyklicznie w Krakowie i Warszawie. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym, a pierwszy cykl konferencji dotyczył będzie relacji literatury i sztuk pięknych.

Konferencja inaugurująca działalność projektu odbywa się w roku 2016, który, co warte zauważenia, jest rokiem szczególnym zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego dwustolecie istnienia, jak i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, obchodzącego jubileusz siedemdziesięciolecia. Jej tematyka koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach pomiędzy literaturą a architekturą, zwłaszcza zaś na kwestiach związanych z przestrzenią architektoniczną i urbanistyczną w utworach literackich, semantyką stylów i typów architektonicznych, malarstwem monumentalnym jako nośnikiem narracyjności w architekturze oraz strategiami argumentacyjnymi w teorii architektury. Kolejne konferencje dedykowane będą związkom literatury i sztuk przedstawiających, religii, nauk społecznych i przyrodniczych. LINK: Konferencja „Literatura a malarstwo” (Warszawa, 1-2 kwietnia 2017)

→ Kierownik projektu z ramienia UKEN – dr Tomasz Szybisty


  • Badania nad współczesnym dramatem i teatrem w przestrzeni niemieckojęzycznej i w kontekście europejskim. Międzynarodowy projekt badawczy

→ Projekt realizowany od roku 2014.

→ W ramach projektu przygotowano w kooperacji z partnerami z Polski i zagranicy 7 interdyscyplinarnych międzynarodowych konferencji naukowych:

2014, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Kreationen des deutschen Dramas in den letzten Jahrzehnten, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN oraz Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Justus-Liebig- Universität Giessen. Zakopane/ Kościelisko, 28-29.03.2014.

2015, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Raumdimensionen in der zeitgenössischen Dramatik, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Hebbel-Gesellschaft Wesselburen. Kościelisko 23.-25.04.2015.

2016, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wiederholungen in der dramatischen Literatur der Gegenwart, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Cricoteka. Ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora. Kraków 31.03.-02.04.2016.

2017, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Zur Funktion und Bedeutung des Chors im zeitgenössischen Drama und Theater, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Bochnia, 23.-25.03.2017.

2018, Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wiederkehr der Katharsis?, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Dr. Geese Consulting sp.j., Kraków, 03. – 05. 10. 2018.

2020, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Krise im Drama der Gegenwart Internationale Online-Tagung, Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn, Online 23.-24.10.2020.

2023, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Zukünftigkeit im zeitgenössischen Drama und Theater, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Theaterwissenschaft, Moguncja, Niemcy 17.-18.03.2023

 

oraz opublikowano 5 monografii zbiorowych:

∼Langner, Paul Martin; Mirecka, Agata (Red.): Tendenzen der zeitgenössischer Dramatik. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, 162 str. ISBN 978-3-631-65597-9.

∼Langner, Paul Martin; Mirecka, Agata (Red.): Raumformen in der Gegenwartsdramatik. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, 157 str., ISBN 978-3-631-73458-2.

∼Langner, Paul Martin; Gospodarczyk, Joanna (Red.): Zur Funktion und Bedeutung des Chors im zeitgenössischen Drama und Theater. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2019, 206 str., ISBN 978-3631775394.

∼Langner, Paul; Majkiewicz, Anna; Mirecka, Agata (red.): Wiederholung im Theater. Zur deutschsprachigen Gegenwartsdramatikund ihrer Inszenierung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 267 str., ISSN 2629-0510, ISBN 978-3-8471-1234-1

∼Famula, Marta; Witschel, Verena (Red.): Theater und Krise. Paradigmen der Störung in Dramentexten und Bühnenkonzepten nach 2000. Brill, Paderborn 2022, 322 str., ISBN 978-3-8467-6672-9.

Jak wskazuje wybór tematu, ujęcie tego projektu jest interdyscyplinarne, czerpiące z licznych, nowych koncepcji metodologicznych z zakresu różnych przedmiotów. Oprócz teatrologów i germanistów wypowiadają się komparatyści, publicyści, nauczyciele dramatu, antropologowie i socjologowie. Różnorodność punktów widzenia wzbogaca dyskusję w ramach konferencji i prowadzi do wspólnych konstatacji oraz próby zbliżenia rozbieżnych punktów widzenia bez negowania sprzeczności. Dyskusje już dawno doprowadziły do powstania powiązań i kontaktów o charakterze naukowym na różnych poziomach i ponad granicami państw, a zamierzeniem jest pogłębienie tej współpracy w przyszłości w ramach dalszych przedsięwzięć.

→ Kierownik projektu z ramienia UKEN – dr hab. prof. UKEN Paul M. Langner


  • Janoschowy świat – projekt badawczo-warsztatowy

→ Projekt zrealizowany 15.05.2014 roku

→ W dniu 15 maja 2014 roku w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyły się warsztaty językowe dla dzieci na temat: „Praca z tekstem literackim metodą stacji zadaniowych, w oparciu o książkę Janoscha  »Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś«„. W warsztatach przygotowanych przez Panią doktor Angelę Bajorek oraz studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia filologii germańskiej brali udział uczniowie z trzech szkół podstawowych: Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS. Celem warsztatów był nie tylko rozwój umiejętności językowych, ale także dobra zabawa. Na podstawie tajemniczych przedmiotów należących do samego pisarza, uczniowie mieli okazję zapoznać się z sylwetką Janoscha, niemieckiego autora przede wszystkim książeczek dla dzieci. Warsztaty zostały  przeprowadzone w formie stacji zadaniowych. Na każdej z poszczególnych stacji takich jak: wizyta w szpitalu, w kuchni, w pokoju zabaw oraz gra planszowa, czekały na uczniów urozmaicone i kreatywne zadania. Czytanie utworu z podziałem na role, zadania leksykalne i gramatyczne, praca z historyjkami obrazkowymi, krzyżówka, zabawy ruchowe, zadania kulinarne to tylko niektóre z propozycji ćwiczeń. Bajkową atmosferę warsztatów zapewniała świetnie przygotowana dekoracja sali. Uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich zadaniach, a ich wysiłek został nagrodzony certyfikatem oraz drobnym poczęstunkiem.

→ Kierownik projektu z ramienia UKEN – dr hab. prof. UKEN Angela Bajorek