Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja dla studentów


PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

dla studentów filologii germańskiej
UNIWERSYTETU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie

Kierownik ds. Praktyk Pedagogicznych
na kierunku Filologia Germańska: dr Aleksandra Bednarowska


Kontakt:

UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Instytut Neofilologii
Filologia Germańska
ul. Studencka 5, pok. 311
31-116 Kraków
 Tel. 12 662-6745

E-Mail: aleksandra.bednarowska@up.krakow.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór konspektu lekcji w języku polskim
Wzór konspektu lekcji w języku niemieckim do wypełnienia Przykład konspektu lekcji w języku niemieckim
Wzór harmonogramu praktyki
Wzór protokołu hospitacji
Arkusz oceny studenta
Zgoda Szkoły


INFORMACJA DLA STUDENTÓW:

Praktyka pedagogiczna w szkołach odbywa się̨ w wymiarze godzin lekcyjnych przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników. W ramach praktyki studenci prowadzą i hospitują̨ lekcje j. niemieckiego w szkołach odpowiednich dla danych roczników studiów:


ROK AKADEMICKI 2023/2024


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:


III rok studia stacjonarne:

specjalność nauczycielska
semestr zimowy:
nie ma praktyk

semestr letni:

30 godzin: Praktyka zawodowa I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)

specjalność nauczycielska z modułem biznesowym
semestr zimowy:
nie ma praktyk

semestr letni:

30 godzin: Praktyka zawodowa I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)

III rok studia niestacjonarne:

specjalność nauczycielska
semestr zimowy:

nie ma praktyk

semestr letni:

30 godzin: Praktyka I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)

specjalność nauczycielska z modułem biznesowym
semestr zimowy:
nie ma praktyk

semestr letni:

30 godzin: Praktyka zawodowa I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

II rok studia stacjonarne:

specjalność nauczycielska

semestr zimowy:
Praktyka zawodowa I

40 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (20 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

specjalność nauczycielska z modułem translatorycznym
semestr zimowy:
Praktyka zawodowa I

40 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (20 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)
semestr letni:
Praktyka zawodowa II (pozapedagogiczna): 40 godzin

Praktyką studentów kieruje nauczyciel(ka) języka niemieckiego – opiekun(ka) praktyki. Organizuje on(a) zajęcia studentów, dba o odpowiedni poziom językowy, metodyczny i wychowawczy prowadzonych zajęć, ułatwia studentom dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy naukowych i materiałów znajdujących się w szkole, jak podręczniki szkolne, aparatura audiowizualna, tablice, mapy, itp.


CELE PRAKTYK

Celem praktyki jest zapoznanie się przez studenta z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach, zastosowanie praktycznych wiadomości i umiejętności zdobytych w toku studiów i pogłębienie znajomości metod i form nauczania.

W czasie praktyki pedagogicznej studenci powinni mieć́ możliwość doskonalenia poniższych umiejętności; istotnych dla przebiegu procesu nauczania języka niemieckiego.
Na kompetencję tą składa się̨:

– planowanie lege artis całych lekcji i bloków tematycznych, zadań́ domowych, sprawdzianów pisemnych i ustnych,
-dostosowywanie technik nauczania do poziomu, zainteresowań́, możliwości i wieku grupy,
-odpowiedni dobór ćwiczeń́ i zadań́ oraz organizowanie pracy indywidualnej, w parach i grupach oraz pracy projektowej;
- projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych; efektywne ich wykorzystanie oraz ewaluacja,

-uczestniczenie w przygotowaniu do egzaminów językowych, uczestniczenie w pracy

z uczniem zdolnym oraz w pracy przedmiotowych zespołów wyrównawczych;
 -uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań́ oraz w zajęciach wynikających z Karty Nauczyciela;
-kontrola i ocena wyników pracy uczniów,
-kontrola zachowania uczniów w trakcie zajęć, poznawanie technik niewerbalnych, praca nad mową ciała, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty różnorodnymi środkami wyrazu,

-uczestniczenie w życiu Szkoły oraz w jej promowaniu przez pełnienie roli ambasadora języka obcego;
-pomoc w innych działaniach związanych z przedmiotem studiów i działaniami statutowymi Szkoły.


PROGRAM PRAKTYKI

Głównym zadaniem studentów podczas praktyki jest metodyczne i pedagogiczne przygotowanie się do pracy w szkole. Studenci mają więc hospitować wybrane lekcje opiekuna praktyki i przeprowadzić samodzielnie lekcje języka niemieckiego.
W pierwszych dniach praktyk studenci nie prowadzą samodzielnych lekcji. Lekcje prowadzone przez studentów powinny być równomiernie rozłożone w czasie, z uwagi na potrzebę gruntownego ich przygotowania. Lekcje hospitowane i prowadzone przez studentów powinny być zróżnicowane pod względem językowym i metodycznym. Każda lekcja studenta musi być przygotowana i gruntownie opracowana. Przygotowując lekcję student powinien konsultować się z nauczycielem – opiekunem praktyk (odnośnie celów lekcji, doboru odpowiednich metod nauczania, materiałów dydaktycznych, planowanego toku lekcji, itp.).

Pisemny konspekt lekcji (patrz: DOKUMENTY DO POBRANIA) ma być przedstawiony najpóźniej w przeddzień jej prowadzenia opiekunowi praktyki, który go zatwierdza lub poprawia.
Po przeprowadzonej lekcji opiekun praktyki wpisuje krótką opinię pod konspektem i ocenia lekcję. Każdą przeprowadzoną przez studenta lekcję należy dokładnie omówić.

W czasie praktyk student zobowiązany jest do:
– zapoznania się z warsztatem pracy nauczyciela języka obcego oraz pracą wychowawczą szkoły,
– poznania dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen),
– przygotowania konspektów lekcji oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i gromadzenia ich w teczce dydaktycznej.

Student w okresie praktyki winien prowadzić harmonogramu hospitowanych i prowadzonych zajęć, wypełniać protokoły hospitacji oraz kompletować konspekty prowadzonych lekcji. Po zakończeniu praktyki proszę poprosić nauczyciela (opiekuna praktyk) o wypełnienie arkuszu oceny studenta.

W ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia praktyki student powinien przekazać harmonogram hospitowanych i prowadzonych zajęć opiekunowi z ramienia Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

W razie nieobecności spowodowanej chorobą bądź wypadkiem losowym, student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić opiekuna praktyk i przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na praktyce traktowane są jako naruszenie zasad odbywania praktyk.


ZALICZENIE PRAKTYK

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
1. obecność na wszystkich lekcjach w szkole,
2. przygotowanie konspektów lekcji samodzielnie przeprowadzonych,
3. hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk oraz wypełnienia protokołów hospitacji
4. otrzymanie pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych od nauczyciela w szkole (przedłożenie arkusza oceny studenta),
5. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna dydaktycznego z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu praktyki studenci przekazują opiekunowi z ramienia UKEN: 1. 5 konspektów lekcji (2 w języku niemieckim i 3 w języku polskim) 2. arkusz oceny studenta wypełniony przez nauczyciela

  1. harmonogram praktyki
  2. protokoły hospitacji

Opiekun z ramienia Uczelni dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej. Wpisu do Wirtualnej Uczelni dokonuje Kierownik Praktyk.