Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia stacjonarne


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka
    obcego nowożytnego: poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna
  • stara matura: wynik egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego lub innego języka
    obcego nowożytnego – część pisemna

FILOLOGIA GERMAŃSKA (studia stacjonarne I stopnia) oferuje studia nie tylko dla
osób z zaawansowaną lub średnio zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.
Naszą specjalnością są również studia dla osób, które chciałyby poznać język niemiecki
od podstaw (tzw. grupa początkująca).


SPECJALNOŚCI:

Od II roku studiów studenci wybierają specjalność:
1) nauczycielską
2) nauczycielską z modułem biznesowym
3) nienauczycielską: język niemiecki w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej
liczby kandydatów.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na
poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego,
wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Dysponuje ogólną wiedzą o
literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym
języku niemieckim oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem biznesowym są
uprawnieni do podjęcia studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej w zakresie języka
niemieckiego. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie
możliwe po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia nauczycielskiego na studiach I i II stopnia.
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować
kształcenie na studiach II stopnia nie tylko w Polsce, lecz także w krajach, w których
obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach
podyplomowych.


Możliwość zatrudnienia:
• w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe,
radiowe i telewizyjne), w biurach podróży,
• w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości
języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru
językowego,
• w szkołach językowych.INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx


Partnerami kierunku Filologia Germańska są firmy Lufthansa Group Business Services oraz Capgemini Polska