Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia


Początki germanistyki w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie sięgają roku 1993, kiedy Instytut Filologii Rosyjskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej zaproponował nową specjalność studiów licencjackich: filologia rosyjska z językiem niemieckim. Funkcję dyrektora Instytutu pełnił w tym czasie dr hab. Janusz Henzel, prof. WSP. Początki były skromne: dr. hab. Wolfgang Hässner, prof. WSP wraz z trzema wykładowczyniami:
dr Anną Radzik, mgr Angelą Bajorek i mgr Dorotą Świątkiewicz stworzył podwaliny nowego kierunku. W roku akademickim 1994/95 do grona wykładowców dołączyły pracownice Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Sławomira Kaleta-Wojtasik i mgr Krystyna Waligóra, a rok później również mgr Halina Romanowska.

W roku 2003, po połączeniu Instytutu Filologii Rosyjskiej i dawnego Instytutu Neofilologii, w którym realizowane były studia romanistyczne i anglistyczne, powstał – na mocy uchwały Senatu Akademii Pedagogicznej w Krakowie (uczelnia funkcjonowała pod tą nazwą od roku 1999 do 2008, gdy przemianowano ją na Uniwersytet Pedagogiczny) – „nowy” Instytut Neofilologii. Jednostka ta przez kilkanaście lat, do czasu utworzenia Instytutu Anglistyki
w roku 2020, integrowała wszystkie neofilologiczne kierunki studiów prowadzone w naszej uczelni. Pierwszym dyrektorem powiększonego Instytutu Neofilologii została dr hab. Teresa Żeberek, prof. AP.

Efektem zmian organizacyjnych przeprowadzonych na początku XXI wieku było również utworzenie – w miejsce zlikwidowanej filologii rosyjskiej z językiem niemieckim – samodzielnej specjalności pod nazwą „język niemiecki”, z czasem zmienioną na „filologia germańska”. Opiekę merytoryczną do roku 2005 sprawował nad nią prof. dr hab. Roman Lewicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UP, z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsi studenci nowej specjalności rozpoczęli naukę w roku akademickim 2002/2003, dwa lata później uruchomiono kształcenie w trybie niestacjonarnym. Niedługo potem zgodnie z wytycznymi ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, na studiach stacjonarnych zostało wprowadzone kształcenie dwukierunkowe.
W wyniku tego rozwiązania studenci naszej specjalności mogli dodatkowo uczyć się przez dwa lata języka angielskiego lub hiszpańskiego, oraz kultury, historii i literatury danego obszaru językowego. Ten rodzaj studiów umożliwił kilku naszym absolwentom na kontynuowanie studiów translatorycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim. Warto również podkreślić, że od wielu lat wspierają nas w procesie dydaktycznym praktykanci z dwóch uczelni partnerskich: z Uniwersytetu Wiedeńskiego, a od 2011 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Fryburgu Bryzgijskim. Gościliśmy także w murach naszego Instytutu wielu znanych naukowców z uczelni w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Chorwacji i Stanów Zjednoczonych, którzy prowadzili zajęcia ze studentami. Dzięki współpracy z Instytutem Germanistyki WSP we Fryburgu, studenci kształcący się na specjalności nauczycielskiej mieli możliwość odbycia praktyk pedagogicznych w niemieckich szkołach, a studenci z Fryburga gościli w Krakowie. Również program Erasmus cieszy się wśród studentów filologii dużą popularnością i studenci korzystają z bogatej oferty uczelni partnerskich w krajach niemieckojęzycznych.

W roku 2009/2010 powstały również studia magisterskie. Kadra naukowo-dydaktyczna liczyła wówczas 17 osób. Od roku akademickiego 2010/2011 do 2013/2014 na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Uniwersytetem Pedagogicznym
dr Angela Bajorek pełniła funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego NKJO w Zakopanem,
a dr Aleksandra Bednarowska koordynowała prace Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Suchej Beskidzkiej.

Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Neofilologii związanych z filologią germańską liczy obecnie 23 osoby. Reprezentują one trzy dyscypliny (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo), co znajduje swoje odzwierciedlenie w wewnętrznej strukturze jednostki (Katedra Literatury Niemieckojęzycznej, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego).

W randze wicedyrektora Instytutu Neofilologii zespołem kierowały dotychczas: dr hab. Elżbieta Sierosławska, prof. UP, dr Anna Radzik, dr Aleksandra Bednarowska, dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP oraz obecnie powtórnie pełniąca tę funkcję dr hab. Angela Bajorek, prof. UP.

Nasz zespół wyróżnia do dziś szeroki wachlarz zainteresowań naukowych, różnorodność doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, mobilność i ciągłe rozwijanie naszych kompetencji. Od roku 2011 organizujemy cykliczne konferencje międzynarodowe literaturo- i kulturoznawcze we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji i USA. Nasi pracownicy są członkami zarówno międzynarodowych jak i polskich zespołów naukowych, a także są zapraszani jako ‘Visitng Professors’ na uczelnie we Francji, Niemczech i USA. Warto wspomnieć o sukcesach zawodowych naszych absolwentów. Mieszkają oni w różnych zakątkach świata – od Ameryki Południowej i Centralnej po Hiszpanię, Niemcy, Austrię i Polskę. Pracują w różnych zawodach: są nauczycielami, wykładowcami akademickimi, tłumaczami, menadżerami wielkich międzynarodowych korporacji.

Jest to możliwe także dzięki naszej ofercie dydaktycznej, której ważnym założeniem jest dobre przygotowanie studentów do wyzwań rynku pracy i kładziony nacisk na umiejętności praktyczne.